• Таблети на ниски цени - промоция
КУПИ ТАБЛЕТ НА НИСКА ЦЕНА.ГОЛЯМ ИЗБОР НА ТАБЛЕТИ НА ВОДЕЩИ МАРКИ. ТАБЛЕТ С ANDROID, iOS, WINDOWS. ТАБЛЕТ С НАВИГАЦИЯ. ТАБЛЕТИ НА ИЗПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ, НАЛИЧНОСТ, ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА.

Лични данниIskamtablet.com e онлайн магазин за електроника и аксесоари, собственост на фирма "АТ ТРЕЙД" ЕООД. Ние сме коректен търговец, поставящ клиента на първо място. Ето защо непрестанно се стараем да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме и начина, по който го правим. Нашият уеб сайт е лицето на компанията ни и полагаме усилия той винаги да се обновява в полза на клиента и да бъде съвременен и функционален. От първoстепенна важност сред критериите ни са да осигурим сигурността на нашите клиенти и безопасността при пазаруване. Ето защо сме изградили стабилна политика по отношение на защитата на личните данни. Освен това сме предприели стабилни мерки за защита на данните при онлайн разплащане.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ) НА „АТ ТРЕЙД” ЕООД


1. Какво са лични данни?

Съгласно Регламент(ЕС) 2016/679относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(по-долу ОРЗД), личните данни се определят като:

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.


2. Защо
"АТ ТРЕЙД" ЕООД събира и съхранява лични данни?


2.1.
За да можете да пазарувате от нас и за да можем да Ви доставим закупените стоки, както и да предоставим гаранционно обслужване, е необходимо да съберем лични данни за физическа идентичност. Това са: Име, презиме, фамилия, ЕГН (в случай на издаване на фактура на физическо лице или покупка на кредит), адрес,  адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер.Google Analytics и Facebook Pixels, са маркетинг инструменти, които също събират данни.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.


2.2. „АТ ТРЕЙД" ЕООД не събира и не обработва специални категории лични данни*.

*Сепциални категории лични данни съгласно чл. 9, пар.1 от Регламент(ЕС) 2016/679относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния  живот или сексуалната ориентация.


2.3.
"АТ ТРЕЙД" ЕООД не събира и не обработва лични данни зацели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, освен с изрично съгласие на субекта.

В случай, че „АТ ТРЕЙД" ЕООД пристъпи към събиране и обработване на лични данни за цели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "АТ ТРЕЙД" ЕООДще поиска от вас допълнително съгласие.


3. Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни:

Личните данни събрани от клиенти ще бъдат обработвани единствено и само за цели свързани с отношенията по конкретното правоотношение за което са събрани (например: покупка на стоки, получаване на услуги или получаване на гаранционно обслужване). Ако е приложимо и е налице законово основание, данните ще бъдат използвани във връзка с данъчно облагане.


4. Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

"АТ ТРЕЙД" ЕООД няма да продава/препраща и/или споделявашите данни на трети страни, нито ще ги предава с цел да придобием някаква облага.

"АТ ТРЕЙД" ЕООДможе да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, но само и единствено за изпълнение на целите, за които са ни предоставени данните. Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от "АТ ТРЕЙД" ЕООД.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.


5. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

"АТ ТРЕЙД" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.Данни те Ви се съхраняват на сървър снабден със системи за сигурност на съхраняваните данни и достъпа.


6. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

"АТ ТРЕЙД" ЕООДпо ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

"АТ ТРЕЙД" ЕООД събира и обработва лични данни за физическа идентичност. Това са данни са име, презиме, фамилия, адрес, адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер. В случаите на издаване на фактура на физическо лице и/или покупка на кредит се събира и обработва ЕГН. Данните предоставени при покупка на кредит се изпращат до избраната от клиента кредитна институция.


•В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:


•Данни за контакт с "АТ ТРЕЙД" ЕООД (като организация, която събира и обработва лични данни);

•Целите на обработването;

•Правното основание за обработката;

•Съответните категории лични данни, които се обработват;

•Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити(ако има такива);

•Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС(ако има такива);

•Ако обработката се основава на законните интереси на "АТ ТРЕЙД" ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.

•Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

•Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

•Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

•Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

•Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

•Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас("АТ ТРЕЙД" ЕООД събира данни единствено от субекта на данните).

•Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка("АТ ТРЕЙД" ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения).
 


7. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на iskamgps@gmail.com) или да отправите искане на посочените контактни данни на "АТ ТРЕЙД" ЕООД

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: Да предостави име, презиме, фамилия, ЕГН, е-mail адрес и телефонен номер.


8. Вашите права като субект на личните данни са следните:


8.1.
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие субект на даннитеиимате следните права:


•имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "АТ ТРЕЙД" ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

•имате право да поискате от "АТ ТРЕЙД" ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

•имате право да поискате от"АТ ТРЕЙД" ЕООДда коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

•имате право да поискате от "АТ ТРЕЙД" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

oличните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

oкогато сте оттеглил своето съгласие;

oкогато сте възразил срещу обработването,

oкогато обработването е незаконосъобразно;

oкогато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

oкогато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


•имате право да поискате от "АТ ТРЕЙД" ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

•имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до "АТ ТРЕЙД" ЕООД;

•имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

•имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране("АТ ТРЕЙД" ЕООД не прилага такава обработка);

•имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране("АТ ТРЕЙД" ЕООД не прилага такава обработка);

•при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


8.2.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.


8.3.
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез "АТ ТРЕЙД" ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на "АТ ТРЕЙД" ЕООД.


8.5.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

oпри упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

oза спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

oпри упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;

oпо причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

oза целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


8.6. Правата може да реализирате чрез:

Форма за искане от субект на данните (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на iskamgps@gmail.com) 

Форма за оттегляне на съгласие  (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на iskamgps@gmail.com) 

Да отправите искане на посочените контактни данни на "АТ ТРЕЙД" ЕООД


9.
"АТ ТРЕЙД" ЕООД използва „бисквитки” (cookies).


Какво са Бисквитките?

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Повече информация за използваните бисквитки прочетете тук


10.
Он-лай магазин www.Iskamtablet.com, собственост на "АТ ТРЕЙД" ЕООД използва SSL протокол за защита на данните при пазаруване.

Secure Socket Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в интернет от недоброжелателна намеса.


11.
Данни за контакт с "АТ ТРЕЙД" ЕООД


11.1.
Адрес:

Държава: Р България

Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4001, бул. "Пещерско шосе" 149

11.2.
Телефон: 0889/ 444002, 0897/ 823232, 0876/ 823232


11.3.
Ел. поща: iskamgps@gmail.com


11.4.
Интернет страница: https://
Iskamtablet.com/


Политика за защита  на лични данни

Ние от фирма "АТ ТРЕЙД" ЕООД се отнасяме изключително отговорно към съхранението и защитата на личните данни на нашите клиенти. При поръчка през Iskamtablet.com не е задължително да правите регистрация, с което да излагате на риск вашите лични данни. Единственото, което ни е необходимо, е да въведете коректни данни за адрес на доставката и актуален телефонен номер. Когато правите поръчка през нашия електронен магазин вие се съгласяват с Общите условия на сайта и с това да обработим вашите лични данни Iskamtablet.com щеизползва посочените данни единствено за обработка на вашата поръчка и изпращането и до вас.
 


 

Политика за осигуряване на защита на данните при плащане

АТ ТРЕЙД ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
 
 
Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията са собственост на Iskamtablet.com, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Румъния, както и международните закони за авторското право и базите данни

 


 
SSL сертификат

Secure Sockets Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в Интернет от недоброжелателна намеса. Тази криптирана връзка предоставя сигурен достъп до лична информация, която не трябва да става достояние на трети лица. SSL е технология, вече използвана от милиони уебсайтове, чрез която те осигуряват защита на онлайн транзакциите със своите клиенти.
 
Всеки SSL сертификат се състои от публичен и частен ключ. С тяхна помощ се създават защитени сесийни ключове за всяка връзка. Това се случва благодарение на т. нар. “ръкостискане” (handshake), в което случайно число, генерирано от клиентската страна се криптира с публичния ключ. Частният ключ на сървъра единствен може да дешифрира това число, с чиято помощ се създават сесийните ключове. В крайна сметка браузърът автоматично потвърждава, че издателят на сертификата е разпознат. За извикване на сертифицирани сайтове се използва https://.
 
 
Предимства на SSL сертификата:

* Предоставя сигурна и криптирана връзка
* Защита на личните данни от евентуална атака. Такава атака например може да бъде инициирана ако базата данни на Вашия уебсайт съдържа информация като номера на кредитни карти.
 
Iskamtablet.com притежава SSL сертификат. 
 
 


  
 
 
 
 

 

 

 

Доставка

Доставката на всички артикули се извършва в рамките на 24 часа.
gps навигация

Плащания

Плащането се извършва чрез НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

gps за камион

Отстъпки

За покупки над 2 броя има отстъпки, които се определят индивидуално.

gps навигация leos

Контакти с нас

MTEL - 0889 444 002
GLOBUL – 0897 82 32 32
VIVACOM - 0876 82 32 32
office@iskamtablet.com